Category: casino kostenlos online spielen

Spor90

Spor90 KONTAKTFORMULAR

90+4 FUTBOL | TRANSFER |. nun ja! wen man bestohlen hat, den kann man auch be- trügen, - trügen. Nicht wahr, Mariane! was geht uns Adolph an? billigung. Wennsivortritt, geht Spor Spor 90 (GPB Q.I h 4°). – Spor 91f (GBL Bol's. 4° Nr), bei Altgläubigen.​–Spor 93 (palimpsestpress.co8°), Anfang.–Spor Nr. 17 (CGADA f. Nr. ). Hussein Nebil Evren. Ege'nin babası, NTV Spor Servisi palimpsestpress.co palimpsestpress.co,Dtnvp0LulsJJjcZWQFg. VASALOPPET (Schweden) 90 km CL OPPET SPOR 90 km CL HALVVASAN 45 km CL STAFETTVASAN 90 km CL ENGADIN SKIMARATHON (Schweiz) 42 km.

Spor90

VASALOPPET (Schweden) 90 km CL OPPET SPOR 90 km CL HALVVASAN 45 km CL STAFETTVASAN 90 km CL ENGADIN SKIMARATHON (Schweiz) 42 km. 90+4 FUTBOL | TRANSFER |. $12t cilgrade-viver spor 90) | sprcow to vie w by the w L į Breitgrafgeleunger mad 3. Prother dr. ton barrio Breetgraf. 90ofagh. Dostojevskij, Poln. Den Download dazu finden Sie hier. Hallöchen Claudia, schön, dass du da bist! Utleierkommentar: I'm glad to hear you had a pleasant holiday, but I don't understand your rating of only 3 stars This is a preview of subscription content, log in to check access. Wenn continue reading Mannschaft mal wieder grandios gewinnt, muss er mitkommen. Doch dann die Sensation: Stefan Effenberg wird als neuer Trainer vorgestellt. Weiter zur Anleitung. To Overarme, hojre og venstre. Knogler af adskillige Individer. Der er al Sandsynlighed for, al disse Knogler tilhore M. Chat Albanisch meget svag. Interested in opening an i9 Sports franchise? Our coach has been so well organized and our boys have learned a lot! Af en bel Del Individer. Brystbenets tykke ovre Forkant bag Knuderne er mere voldformet opsvulmet.

Lapa da Pedra dos Indios. Gairina moschata. En Del Spurvefugle, acromyode. Lapa de Periperi Nr. To Knogler af to Arter Spurvefugle. Lapa do Taquaral Nr.

Lapa dos Talus. Lapa do Tiu. Lapa Vermelha. Tinamus major. Crypturus noctivagus. Penelope certe 2 sp. Rhamphastus discolor v. En Del ubestemte Spurvefugle.

Knogler af mange andre Fugle, dels i Museet, dels i min egen Samling, ere desuden benyttede. Rer er ikke her gjort Rede for de Sammenligninger og Udelukkelser, der bave fort til Bestemmelserne.

Kun Fugle, der ikke uden videre lode sig henfore lil Former, der baves til Sammenligning, ere bebandlede lidt anderledes. Knogler, der noje passe til Arter, som nu leve i Egnen, opfores under disse Arters Navne.

Lunds Bestemmelser anfores altid ber. Ovre og nedre Del af et Skinneben. De andre Stykker ere mest bestemte ved deres Storrelse.

Dele af mindst to Individer. Kun Overarm og Laarben ere sammenlignede med friske Knogler; de andre Stykker bore vistnok sammen med dem.

Findested ukjendt. To Overarme. Lapa do Bahu. En Stump af et Laarben, vist af denne Art. Af mindst to Individer.

Af flere Individer. En Overarm Nr. Brystben, Albueben, Laarben og Skinneben, nden Oplysning, men af ganske tilsvarende, ejendommeligt Udseende.

Til Overarmens overste Ende er sintret fast det overste af Mellemhaanden fra samme Side, venstre , med bageste Haandrodsben og Tommelens forste Led paa deres Plads.

Flere Knogler. Crypturus tataupa. To Mellemhaandsstykker, begge venstre; muligvis dog af C. Fra nyeste Tid. Et oplost Skelet, fundet i en Hule.

Bestemt af Lund. Ilvis det ikke er C. Crypturus parvirostris. Skjont Knoglerne af donne i det hele ret vel knnne skjelnes fra dem af C.

Af flere Individer; ogsaa Hovedskaller. Et Albueben. En Overarm. Nothura minor. En god. Art, jvfr. Reinhardt, Fuglef. Findested nkjendt.

Nogle faa Knogler, to af dem sandsynligvis fra Lapa da Lagoa do Snmidonro. Et Skulderblad. Nothura Taoniscus nana fere certe. I Masse.

To Knogler. Enkelte Stykker. Knogler af flere Individer, tildels meget friske. En Overarm er bestemt af Lund som Tinamus sp.

Nothura nana er ikke funden levende ved Lagoa Santa. Den er forst truffen et ret godt Stykke derfra. Fuglens Vaner gjore det rimeligvis vanskeligt at faa 8.

Af Forzana sp. Mange Knogler af en hel Del Individer. Et Par Knogler. Lapa de Anna Felicia. To Knogler, som Lnnd henforte til sin store nddode Alectoride Nr.

Reinhardt1 bar rigtig bestemt dem som Stykker af Skinneben og Lob af Rhea. Storrelsen er omirent som hos de fleste Exemplarer fra Nutiden af Rhea americana.

Det Taaled, som Lund stillede sammen med de omtalte Stykker, bar Reinhardt l. Der baves kun en Afbildning af det gjengiven 1.

Efter den er det ganske sikkert et forste Taaled af en Lama. Forvexlingen ligger ikke saa meget fjernt, naar Knoglens overste Ende mangler, saaledes som her.

Lund bar maaske selv set, hvad Knoglen var, da den ikke er indfort i bans Katalog. Lapa da Anta Nr. Rhea En Del mindre end hos Rhea americana.

Lapada Escrivania Nr. En sjette Halshvirvel, uden forreste Del; ligesom de folgende Stykker mindre end hos Rhea americana.

Et Skinneben, nedre Del; Rhea aff. Breden over begge Ledknuder er godt 33 , hos friske Exemplarer 36—41 mest omkring Sammenlignet med et enkelt frisk Skinneben viser donne Knogle ikke saa lidt Forskjel ; men naar flere friskc Knogler tages med, scs det snart, at Forskjellen ikke bar stort at sige.

Kjebenhavn ; En Stump af Lnbets nederste Ende; Rhea aff. Mindre end hos Rhea americana, i lignende Forhold som Skinnebenet.

Ledknuden for Mellemtaaen har Ledfladen bagtil forholdsvis kortere; friske Stykker ere dog ikke ens heri.

Et forste Led af en Indertaa. Nederste Del af et Skinneben; et Lob. Lapa da Lag. En Overarm og en Mellemhaand, stemmende med sannne Dele af D.

Et Laarben, der sikkert horer med hertil der haves knn Knogler fra Skind til Sammenligning, intet Laarben. Hanner, jvfr. Flere Knogler mest af en Hun, jvfr.

Lapa dos Tatus. Nogle faa Stykker Han. Der er fundet folgende Dele : Halshvirvler. Hos Ch. Fladen paa Spolebenets Bagside for Udspring af abductor longus pollicis er hos Ch.

Brystbenets tykke ovre Forkant bag Knuderne er mere voldformet opsvulmet. De omtalte Forskjelligheder i Spoleben og Halshvirvler, lildcls maaske ogsaa i Brystben, vilde muligvis svinde ind, naar begge Kjon af hver Art kunde sammenlignes helt igjennem.

I alt det, hvori Ch. Tommelens Mellemhaandsben har hos Ch. Flere storre Andefugle have en lignende Spore. Skjont Chenalopex jubata og pugil meget ligne Ch.

Hos en stor Anser cinereus domest. Kjobenhavn, , p. Det var vel ikke helt umuligt, at Ch. Cairina moschata et forte sp.

En Overarm Anas, Lunds Katalog. Et Albueben og et Skinneben; et fors te Led af en Mellemtaa horer vist ogsaa hertil.

Fra Lapa da Escrivania Nr. Il, forskjellige Knogler bl. Anas brasiliensis et aff. Flere Knogler en af dem, et Laarben, lidt tvivlsom.

Her kan tilfojes som Tilbcg: 1 Lapa da Escrivania Nr. Nederste Ende af en Overarm. Fra samme Huler en Halshvirvel af en betydelig storre And.

Et Laarben af en ganske lille Dykand, rimeligvis af demie Art. To Lob og to Overarme; en nederste Ende af el Skinneben horer sikkert ogsaa hertil.

Lobet bar ganske samme Form som hos M. Overarmen er kun omtrent saa stor som hos M. Crista deltoidea er meget mindre fremstaaende end hos M.

Lufthullerne ere noget svagere end hos merganser og serrator ; bos albellus inangle de ganske. Condylus internus er lidt smallere forfra bagtil ira Kanten af Fladen for det store Baand til Albuebenet.

Der er al Sandsynlighed for, al disse Knogler tilhore M. To hojre Laarben, meget storre end hos P. En Salpeterhnle ved Escrivania.

To venstre Overarme. Penelope, Lunds Katalog ; den ene uden Oplysning om Findested, men af lignende Udseende som den anden.

Storre end hos P. Dele af et Individ. Storrelseri i det hele en Del over P. Lidt mindre end hos P. Det ene afviger ikke meget fra. Det andet er kortere end hos P.

Lidt storre end hos P. I vel 2. Alt en Del storre end hos de friske Skeletter. En Stump af en Overarms overste Ende; et Skinneben.

Skinnebenet svarer i Storrelse til det fra Lapa da Escrivania Nr. Lapa do Capao Secco. En Overarm Crax? Omtrent ganske som hos de friske Skeletter; betydelig mindre end Knoglerne fra de andre Huler.

Nederste Ende af et Albueben, lidt storre end de friske. Et Lob. To Overarme og to Skinneben, sammenhorende. Skinnebenet afviger noget baade fra friske Exemplarer og fra et nedenfor omtalt ; hele Forskjellen er dog sikkert kun individuel; de andre Skinneben ere heller ikke ens.

Lapa do Periperi Nr. En Overarm Perdix aff. Adskillige Overarme to af dem : Perdix aff. Enkelte af Overarmene ere raaaske fra Lapa da Escrivania Nr.

Podilymbus antarcticus vel podiceps, si sp. Dele af mindst tre Individer. Lobet er ganske som hos P. De andre Knogler synes efter Storrelse og efter deres Forskjel i Forai fra de tilsvarende hos Podiceps og Tachybaptes at svare godt til Lobet.

Tachybaptes dominicus. Et Lob noget stort. Et Laarben temmelig stort. Findested uvist. Flere ikke ganske smaa Afvigelser fra friske Knogler ere vist kun individuelle; to friske Skeletter ere heller ikke lidt forskjellige.

Desuden er der stor Ensformighed i Lemmeknoglernes Former. Et Laarben. Campos ; Vid. Kjobenliavn, , p.

E Musco Lundii. Rallus nigricans et aff. Knogler af en hel Del Individer. Knogler maaske af en anden Art.

En enkelt Knogle. En Overarm, omirent som de storste af de lige omtalte, men noget afvigende paafaldende stor condylus internus. Porzana albicollis.

Knogler af mange Individer. Ligner meget R. To Skinneben, to Lob. En Art, der ligner folgende, men er betydelig storre og bar lidt slankere Ben.

De bave noje samme Storrelse som hos Porphyrio parvus, men afvige lidt i Form. I Masse, vistnok den talrigste Fugl i Hulen.

Adskillige Knogler. Ojensynlig en af Egnens almindeligste Fugle. At Lund og Reinhardt aldrig have faaet den frisk, kommer vist af dens skjulte Levemaade.

Lobet er omirent saa stort som hos P. Del maa huskes, at der baves mangfoldige Lob og Albueben af Hulernes Art, visende ikke ringe individuelle Afvigelser.

Der er flere nulevende Arter af samme Gruppe, som nok knnde ventes ved Lagoa Santa. Storrelseforskjellen kunde tyde paa to Arter.

Overarmen af Porphyrio parvus er meget afvigende. Et Lob ligner paafaldende Lobet af Porphyriops melanops og afviger betydelig fra alle andre sammenlignede Arters.

Men det er en Del mindre 35 mod 42 — P. Fra Lobet af Porphyrio parvus er der meget stor Forskjel. Porphyrio martinicus?

Vanellus cayennensis et aff. I Form saa godt som ganske stemmende med Overarmen hos V. Overste Del af en Overarm, hojre ligesom foregaaende; ganske som den.

Knogler af Storrelse som hos V. Et Skinneben, nederste Ende; har Broen over extensor digitorum commuais noget svag ligner deri Himantopus brasiliensis, som dog er vel adskilt , men stemmer ellers godt.

Himantopus brasiliensis. Tringa maculata fere certe. Ereunetes pusillus fere certe. Actitis macularia er forskjellig nok. Knogler af flere Individer.

De fleste Knogler ere noget storre end hos et Exemplar af G. Tre Overarme og en Mellemhaand. En Mellemhaand.

Et Albueben ovre Del af en Totanus- eller Tringa-agtig Fugl, ubetydelig mindre end Albuebenet hos et Exemplar af Totanus melanoleucus og lidt afvigende derfra, muligvis dog kun individuelt.

Larus s. En Mellemhaand, uden den nederste Del; af en storre-Terne eller mindre Maage. Noget mindre end hos Rhynchops nigra, hvis Mellemhaand ogsaa har omtrent ganske samme Form.

Mange Knogler af en bel Del Individer. De allerfleste Stykker ere af unge Fugle, fra fuldt formede Knogler med ru Overflade til mere eller mindre ukjendelige, som blot efter Sandsynlighed kunne regnes hertil.

I mange Henseender er demie Art forskjellig fra Plegadis guarauna og Platalea leucerodius og ajaja. Ibis oxycerca er forst trusten langt borte.

Ibis coerulescens kunde efter sin ovrige Udbredelse snarere veilles fra demie Egn. Ardetta erythromelas et aff.

Lapa da Escrivania N r. Alle Stykker ere fra demie Hule. Til Sammenligning haves Knogler fra Skind af A. Der er to Lob. Desuden er der et og andet af mindre Afvigelser fra A.

Det mindste af de to jordfundne Lob er udviklet i samme Retning som Lobet hos A. Et forste Led af venstre Bagtaa er lidt kortere end hos A.

Af to Skinneben er det ene lidt mindre end hos A. To Halshvirvler af en ganske lille Hejre, meget mindre end Butorides striatus, ere vel sikkert af Ardetta.

Et Laarben af en lille bitte Hejre horer vel ogsaa hertil. Det er forholdsvis meget langt og spinkelt og i flere Henseender noget forskjelligt fra Laarbenet bos Butorides striatus.

Lapa da Lagoa do Snmidonro. En Stump af det overste af et Lob, noget rullet. Knogler af flere Individer, garnie og Unger.

Catharistes airains og Cathartes aura knnne temmelig let skjelnes efter de fleste Knogler. Nogle faa Ben, vist sammenhorende.

To Lob, af en voxen og en ung Fugl. Knogler af en Form, der er meget storre end Gyparchus papa og maaske er en egen Art.

Tre Knogler, vist af en Fugl. En ovre Ende af en Oyerarm Cathartes aff. Meget storre end hos Gyparchus papa, men endnu meget mindre end hos Sarcorhamphus gryplius.

Hvad der kan ses af Form passer i det hele til Gyparchus papa; mon et er paafaldende, at llrystmusklens Senelinie kun har samme korteste Afstand fra Armons Inderside som hos papa.

Meget storre end hos Gyparchus papa, i lignende Forhold som den omtalte Overarm. Milne-Edwards Rech. Knogler, der passe til Gyparchus papa.

Dele af to Individer. Af det ene Andes adskillige Stykker de fleste : Cathartes aff. Alt stemmer med friske Knogler af en Gyparchus papa ; der er kun ganske srnaa Lapa do Tin.

Albuebenet er i et og alt som hos Cathartes og Calharistes ; Storrelsen er som hos en lille Catharistes atratus.

Overarmen bar en tilsvarende Storrelse ; men skjont den i det allermeste passer til Cathartes og Catharistes, viser den enkelte Afvigelser fra dem og mest ogsaa fra Gyparchus og Sarcorhamphus , saa store som de sjelden forekomme indenfor mindre Grnpper.

Condylus extemus er betydelig mere ndstaaende og med sin Yderkant mindre fjernet fra Overarmens Bagside end hos Cathartes og Catharistes, men meget.

Den Fure, som adskiller condylus extemus fra den ydre Ledknude, er meget kortere ikke naaende saa langt ned , bredere og mindre skarpt udskaaren; dette er den mest paafaldende Forskjel fra alle de andre.

Indersiden af condylus interims er lidt bredere end hos C. I Formen af Det nederste af en Overarm ; det nederste af et Skinneben.

Langt storre end hos Ai. Formen er som hos Ai. Af Herpelotheres haves ingen Overarm og intet Skinneben til Sammenligning.

Milvago chimachima. Et Lob tilhorer demie Art, som nn er almindelig i Egnen. Et Lob, meget let at kjende fra Lobet hos M.

To Skinneben, der ere ret godt bestemte. Arten kjendes ikke som levende ved Lagoa Santa. Knogler af flore fndivider, mest yngre eller ganske nnge.

Alt lidt mindre end hos to friske Skeletter. Et Lob af en ganske ung Fugl, endnu en Del mindre. Et Par Overarme bestemte af Lund.

I Form er der ikke ringe indbyrdes Forskjel, men sikkert kun individuel. Falco femoralis fere certe. Dele af flere garnie og Unger. De friske Stykker ere af en stor Hun, og ingen af de jordfundne er fuldt saa stor; men ellers er Ligheden god nok, og mange Hunner ere ikke lidt mindre end hin.

I Storrelse er der temmelig stor indbyrdes Forskjel paa de hulefundne ; men Hunnen af F. Selv de allermindste Knogler ere lidt storre end de tilsvarende hos Hunnen af F.

Den kjendes ikke fra Lagoa Santa-Egnen, hvor begge de andre Arter leve. Hojre Laarben og venstre Skinneben.

Elanus og Ictinia ere vidt forskjellige fra de foregaaende. Nederste Ende af et Albueben. Kun den forste er kjendt fra Lagoa Santa.

Mange Dole af et Individ og enkelte af et andet, s. Alt stemmer meget noje med et Skelet af Buteo melanoleucus fra Chile.

Buteo albicaudatus er mindre og afviger i adskilligt. Der er Laarben og Skinneben af to Individer, det ene lidt storre end det friske; de ovrige Sty kker have neje samme Storrelse som de friske Knogler.

En Overarm overste Del , neje passende til B. De ere lidt mindre end hos B. De afvige i mangfoldige llenseender.

Buteo Asturina nattereri Lapa da Escrivania Nr. En Overarm og et Skinneben. Et Spoleben. Et Skinneben af en meget ung Fugli. Een Knogle.

Af individuel Forskjel er der nok. Af adskillige Individer. Et Albueben, et Lob. En Overarm, et Skinneben.

Brystben, Skulderblad, Laarben. Skulderblad, Overarm, Lob. De andre Stykker have tilsvarende Sterrelse og tilsvarende Karakterer; de ere meget forskjellige fra Knogler af Glaucidium og Athene Speotyto.

Flere Knogler, snarest af to Individer. Otus mexicanus er vel adskilt af den baves to oploste Skeletter.

Lapa la escrivania N r. Et Lob, uden overste Del. En god Del storre end hos del Skelet, der omtaltes under foregaaende, og lidt afvigende.

Noget storre end hos Otus mexicanus og betydelig afvigende. Athene Speotyto cunicularia. To Laarben, en ovre og en nedre Del, noje passende til demie Art.

Glaucidium ferox et aff. Knogler af adskillige. De fleste Stykker ere lidt minclre end hos to friske Skeletter, dog kun ubetydelig.

Knogler af flere ; tildels lidt storre end hos et friskt Skelet. Et Stykke af det forreste af et Brystben ; noget stort og lidt afvigende; dog vist til denne Art.

Columba plumbea. En Mellemhaand og et Stykke af en Hovedskal. Zenaida maculata? Fire Overarme, en Del forskjellige i Storrelse ; alle mindre end hos Zenaida maculata, fra noget indtil meget.

Ligheden med denne Art er dog meget stor, og Forskjellen fra Peristera geqffroyi tydelig nok ; Overarmen af Geotrygon montana er meget afvigende.

Peristera geoffroyi. Peristera cinerea? Columbula campestris ; Ch. Allermindst to Arter, snarere tre, og maaske fire; men Fordelingen af Knoglerne til dem er uvis.

Til Sammenligning haves to Skeletter af Ch. Alle Knogler ere fra Lapa da Escrivania Nr. Columbula campestris. Overarme, Albueben, Spoleben, Lob nogle Stykker maaske til al.

Nogle faa Knogler. Fra nyeste Tici. Geotrygon montana. Vel adskilt fra Evgyptila ochroptera. Knogler af adskillige Individer.

Nogen indbyrdes Forskjel i Storrelse. En Overarm og et Lob. Form ganske som hos foregaaende Udspringet af extensor metacarpi radialis paa Overarmen ubetydelig mere udviklet og hojere oppe ; Storrelsen betydelig ringere.

Nederste Ende af en Overarm; Psittacus aff. Stemmer noje med den forst omtalte Overarm. Af en bel Del Individer. Overarm lire , Mellemhaand to.

Conurus aureus. Knogler af en bel Del Individer. To Overarme, et Albueben. Der er ikke bdt Forskjel paa Overarmene og tildels mellem dem og friske Knogler; men tre friske Skeletter afvige paa lignende Maade indbyrdes.

Ara maracana et aff. En Overarm nederste Ende , omtrent ganske som bos A. Et Albueben, en Mlle Smule afvigende, dog vist af samme Art.

Muligvis fra samme Hule ikke sikkert. Storrelse og almindelig Form sont bos A. Maaske ere Afvigelserne dog kun individuelle. Extensor metacarpi radialis udspringer forholdsvis lidt lavere nede end hos A.

Overarmen af Commis patagonus er vel adskilt fra alle de her omtalte Formers. Lapa da E scrivania Nr.

Laarbenet bos A. Flere Knogler af to Individer. Ganske ubetydelig mindre end A. Lidt mere Forskjel, i Storrelse og Form, fra A. En Del Knogler, af mindst tre Fugle.

Tildels nbetydelig storre end de lige omtalte og godt saa store som hos A. Storrelsen er omtrent som bos de foregaaende, men der er enkelte Afvigelser i Form.

Det er meget mulig en anden Art, f. Det er ikke A. Albuebenet bar sin nedre Ledflades ydre Del mere udstaaende og rundbuet, og optil mere pludselig afsat mod Skaftet, end bos de andre Arter.

Til Sammenligning baves Podager nacunda, Chordeiles virginianus kun Overarm , Eleothreptus anomalus, Nyctidromus albicollis, Hydropsalis torqvata og Antrostomus rufus.

De hulefundne Knogler ere allermest Overarme. Derfor er det ikke sikkert, om Knoglerne ere ganske rigtig fordelte til de forskjellige Arter.

Eleothreptus anomalus. To Overarme, hojre og venstre, ganske lidt mindre end bos et friskt Skelet. Overarmen hos denne Art bar en ret paafaldende slank Form.

Nyctidromus albicollis. Flere Overarme, indbyrdes noget afvigende. En Hule ved Mocambo. En Overarm; Caprimulgus, i Lunds Katalog.

Ligheden med Nyctidromus cr ikke mindre ; men der kjendes ingen Nyctidromus af den Storrelse. Overarmen hos Antrostomus rufus er meget mindre og ellers en Del forskjellig.

Hydropsalis torqvata. Flere Overarme. Nyctidromus albicollis er en Del s terre og mere afvigende.

Antrostomus, sp. En bel Del Overarme. Af de smaa Antrostomus-Arter er A. Til Nr. Overste Ende af en venstre Mellemhaand.

Fra nyeste Tid En venstre Mellemhaand, uden den overste Del. Storrelsen synes derfor at passe til Der er nogle smaa Afvigelser i Form Ira N.

Knogler af mange, nogle ganske unge. Fire Overarme: Cypselus aff. Trogon aurantius. En Overarrn; Trogon aff. Betydelig mindre end bos Tr.

Troyon sp. Findested ukjendt muligvis Lapa da Escrivania Nr. Nederste Del af et Skinneben, meget storre end bos Tr.

Afviger i Form lidt ira Skinnebenet hos Tr. Momotus Baryphthongus ruficapillus et aff. Et Albueben et Skinneben nederste Ende.

En Overarrn. Lapa do Marinho N r. Forskjellige Huler. To Albueben af to Individer. Adskillige Stykker. Pyrrhococcyx cayanus. Sex Overarme, ligesom friske Exemplarer lidt afvigende indbyrdes.

En Stump Mellemhaand. En Salpetfirhule ved Escrivania. To Overarme, hojre og venstre. Knogler af flere hulivider.

En Overann bestemt af Lund. Arten er let at kjende fra Malacoptila torqvata ei'ler sin Overann ; ligeledes efter mange andre Knogler.

Rhamphastus discolor vel sp. Et Albueben, nogel storre end bos Rh. Et Albueben, lidt mindre end hos Rh. Godt adskilt fra Albuebenet af Pteroglossus aracari wiedii og Selenodira maculirostris.

Rhamphastus toco. Et Albueben ovre Del og et Lob nedre Del. Kun Lobet er bestemt ved Sammenligning med frisk Knogle af samme Art.

Albuebenet bar en tilsvarende Storrelse. Chrysoptilus chlorozostus. Et Laarben, ganske stemmende med demie Arts, og meget forskjelligt, i alt Fald i Storrelse, fra Laarbenet hos enhver af de andre Arter, der baves til Sammenligning.

Knogler af mange lndivider. En Overann. Der er mangfoldige indbyrdes Afvigelser. Der er altid god Forskjel fra Campophilus robustus, Dryocopus lineatus, Chrysoptilus chlorozostus og Celeus fiavescens.

Meget mindre end hos Dryocopus lineatus og Campophilus robustus. Til Sammenligning haves blot den nederste Halvdel af en frisk Overarm; og demie viser vel stor Lighed, storre end alle de andre Arter i Egnen, men der er ogsaa en ubetydelig Forskjel i Form maaske individuel , og den friske Knogle er noget mindre end den hulefundne.

Mange Arter. Knoglernes Form er her yderlig ens. En god Del Arter. Der haves meget lidt af friske Skeletter. Overarme af Pyriglena leucoptera og Formicivora rufatra er der ikke fundet noje Mage til mellem de mange hulefundne Knogler, som ere provede i den Henseende.

To smaa Overarme fra Lapa da Escrivania Nr. Fem Overarme, noje som friske. Desuden to lidt mindre Overarme med et Par ubetydelige Afvigelser.

Formen er meget let kjendelig mellem andre mesomyode Spurvefugle ; men af Grallaria-Gruppen baves netop ogsaa kun demie Art i friske Knogler.

Der haves kun faa friske Skeletter. Ingen af de mange nojere sammenlignede hulefundne Overarme passer ganske til Lochmias nematura, Synallaxis.

Picolaptes bivittatus. Et Skinneben ; stemmer i det hele meget noje med Skinnebenet af P. Forreste Ende af et Sknlderblad.

En Overarm, nederste Ende. Skinnebenet kan godt. Den er mindre end bos C. Foruden selve C. En bel Del. Individuel Forskjel er ikke ringe.

Overarm, Albueben, Mellembaand. Lidt storre end Hirundo rustica, og ellers ogsaa lidt forskjellig fra den.

Lapa da Escri vania Nr. Knogler af flore. Franyeste Tid. Knogler af flere. Der baves Overarm, Albueben, Laarben og Skinneben.

Maaske er der to Arter. Knoglerne ere omtrent som hos IL cyanoleuca og H. Tre Overarme, ubetydelig mindre end hos C.

En lignende. En Overarm, betydelig mindre end hos foregaaende. En lignende Overarm. Meget mindre end foregaaende. Mange Overarme. Lapa da Lagoa do Snmidouro.

Der er ingen gjennemgaaende Forskjel i Lemmernes Knogler hos disse Familier. Kun enkelte Former, der af en eller anden Grund ere lettere at kjende, kunne her bestemmes saa nogenlunde.

Cassicus Ostinops cristatus. Forreste Ende af et Skulderblad, noje som hos denne Art. Afviger en Del fra Skulderbladet af Cyanocorax.

Arter, hvis Knogler ere fundne friske i Hulerne. Crypturus tatanpa et forma aff. Rallus nigricans.

Falco sparverins. Geotrygon montana? Brotogerys xantboptera. Hydropsalis torqvata? Storrelse og Form passe til Ph.

Om det er denne Art, kan ikke afgjores. Ficus Campias maculifrons ; maaske af den lille P. Dictyopipo cancellatus Wgl.

En Hovedskal. Troglodytes furvus. Tardas sp. Tanagra sayaca L. Pyranga saira Spix. Noget afvigende fra Certhiola chloropyga Cab.

Arrhemon flavirostris Sws. Land : Uddrag ved ham selv af en lille Afhandling, der efter bans eget Onske ikke blev trykt, i : Overs.

Nogle af de fossile Arter vise en paafaldende Overensstemmelse med nulevende, som Cypselus collaris, Anahates poliocephalus, Capito melanotis, Coccyzus cajanus, Perdix dentata, Crex minuta.

Som Hovedresultatet af disse Undersogelser uddrager Forfatteren, at alle de Love, der ere opstillede angaaende Forholdet. Mangfoldigheden af Arter forekommer mig meget betydelig, deriblandt en Del af anselig Storrelse.

Om Lapa da Escrivania Nr. Den store Cathartes er maaske en Gyparchus jvfr. Wallace: The Geographical Distribution of Animais, , l, p.

Som allerede omtalt af Alfr. The Ibis, , p. Kjobenhavn, ,. Oversat i The Ibis, Det vises, ai to af de Knoglcr, hvorefter Lund havde opstillet sin store uddode Alectoride, tilhore Rhea.

Det omtales, at der i Hulerne findes en Gyparchus. Det siges, at der i Samlingen findes Knogler af ea Chauna eller Palamedea ; mea de Stykker, der bestemmes saaledes, ere Mellemhaaadsknogler af Chenalopex pugil.

Venstre Overarm, overste Del; bagfra. Samme ; ovenfra. Hojre Mellemhaand ; indenfra. Venstre Skinneben, nedre Del ; forfra. Venstre Lob; forfra.

Hojre Overarm, nedre Del; forfra. Catharistes atratus Hojre Overarm, nedre Del; forfra. Alle Billederne ere i naturlig Storrelse.

Tegningerne ere udforte af min Broder Cand. Herluf Winge, Assistent ved Universitetets zoologiske Museum. Omridsene ere tegnede under camera clara.

Reinhardt, et poursuivies sous les auspices de M. Voir J. Kjobenhavn On en trouvera les noms p. Le Dendrocycna sp.

Enter to win prizes like i9 Sports swag, a free season, or other fabulous prizes. Enter to Win. Interested in opening an i9 Sports franchise?

How much does it cost? How does it work? Get answers to these questions and more. As the nation gradually reopens, we are excited to return to play and know you are too!

But there is a natural cautiousness that we have all adopted after weeks of hunkering down in our.

The Game Plan. Pee Wees. Lisa G. Bill D. Romney H. Latest Videos. Special Offers. You Could Win! Franchise Info. Project Play Initiative.

Spor90

Spor90 Video

Bookingopplysninger Loading. Wir würden wieder kommen! Download preview PDF. Die Effenbergs und Finke, das scheint zu passen. Preis Leistung sehr fair und wir werden sicher wiederkommen!! Andrej Reisin. No one has complained about motorcycle noise, but not everyone is the same with noise sensitivity. Ist der Hype schon verflogen? Cite chapter How to cite? Die Zimmer waren sehr sauber und auch die Küche war top modern. Irena Marynjakowa, Ime stowy w rossyjskiej gwarze starowiercow mieszkajcych w Polsce. Ivanov, Literatumoe nasledie Maksima Greka. Rammelmeyer, WiesbadenS. Beliggenhet Continue reading. Ihre Freiartikel sind aufgebraucht. Kia Spor palimpsestpress.co GDI Edition. Der neue Kia Stonic. Edition? für € ,- für € ,-. (KIN). The Power to Surprise. Werden Sie jetzt zum Designer Ihres. Rote Karten: Gökhan Güngör (Baris Spor, , Tätlichkeit), Batuhan Ucar (Baris Spor, +1, Nachtreten). - Schiedsrichter: Nicolai Fleckenstein. Gelb-Rot: Adem Sen (Baris Spor/). Meine Themen. Fügen Sie Schlagwörter hinzu, um unter "Meine Themen" Artikel zu den von Ihnen. Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor 90 - 76 Balikesir Belediye Spor. Anadolu Basket Ankara 85 - 74 Balikesir Belediye Spor. Edirne Spor 90 - 83 Basketbolu Gelistirenler Dernegi. Galatasaray 82 - 55 Edirne Spor. Edirne Spor 77 - 70 Beşiktaş.

Spor90 Video

Spor90 Fasiliteter

Angebot sichern. ENW EndNote. Husregler Innsjekking https://palimpsestpress.co/casino-kostenlos-online-spielen/beste-spielothek-in-saarmund-finden.php PM. Ideell for familie med link, lekeplass. Nach zehn Minuten ist die Pressekonferenz vorbei, Spiele Dracos Fire - Slots und schmerzlos. The photos in the listing naturally look amazing, but in all honesty, they are completely accurate! Ihr Main-Echo.

Hos Ch. Fladen paa Spolebenets Bagside for Udspring af abductor longus pollicis er hos Ch. Brystbenets tykke ovre Forkant bag Knuderne er mere voldformet opsvulmet.

De omtalte Forskjelligheder i Spoleben og Halshvirvler, lildcls maaske ogsaa i Brystben, vilde muligvis svinde ind, naar begge Kjon af hver Art kunde sammenlignes helt igjennem.

I alt det, hvori Ch. Tommelens Mellemhaandsben har hos Ch. Flere storre Andefugle have en lignende Spore.

Skjont Chenalopex jubata og pugil meget ligne Ch. Hos en stor Anser cinereus domest. Kjobenhavn, , p. Det var vel ikke helt umuligt, at Ch.

Cairina moschata et forte sp. En Overarm Anas, Lunds Katalog. Et Albueben og et Skinneben; et fors te Led af en Mellemtaa horer vist ogsaa hertil.

Fra Lapa da Escrivania Nr. Il, forskjellige Knogler bl. Anas brasiliensis et aff. Flere Knogler en af dem, et Laarben, lidt tvivlsom.

Her kan tilfojes som Tilbcg: 1 Lapa da Escrivania Nr. Nederste Ende af en Overarm. Fra samme Huler en Halshvirvel af en betydelig storre And.

Et Laarben af en ganske lille Dykand, rimeligvis af demie Art. To Lob og to Overarme; en nederste Ende af el Skinneben horer sikkert ogsaa hertil.

Lobet bar ganske samme Form som hos M. Overarmen er kun omtrent saa stor som hos M. Crista deltoidea er meget mindre fremstaaende end hos M.

Lufthullerne ere noget svagere end hos merganser og serrator ; bos albellus inangle de ganske. Condylus internus er lidt smallere forfra bagtil ira Kanten af Fladen for det store Baand til Albuebenet.

Der er al Sandsynlighed for, al disse Knogler tilhore M. To hojre Laarben, meget storre end hos P.

En Salpeterhnle ved Escrivania. To venstre Overarme. Penelope, Lunds Katalog ; den ene uden Oplysning om Findested, men af lignende Udseende som den anden.

Storre end hos P. Dele af et Individ. Storrelseri i det hele en Del over P. Lidt mindre end hos P. Det ene afviger ikke meget fra. Det andet er kortere end hos P.

Lidt storre end hos P. I vel 2. Alt en Del storre end hos de friske Skeletter. En Stump af en Overarms overste Ende; et Skinneben. Skinnebenet svarer i Storrelse til det fra Lapa da Escrivania Nr.

Lapa do Capao Secco. En Overarm Crax? Omtrent ganske som hos de friske Skeletter; betydelig mindre end Knoglerne fra de andre Huler.

Nederste Ende af et Albueben, lidt storre end de friske. Et Lob. To Overarme og to Skinneben, sammenhorende. Skinnebenet afviger noget baade fra friske Exemplarer og fra et nedenfor omtalt ; hele Forskjellen er dog sikkert kun individuel; de andre Skinneben ere heller ikke ens.

Lapa do Periperi Nr. En Overarm Perdix aff. Adskillige Overarme to af dem : Perdix aff. Enkelte af Overarmene ere raaaske fra Lapa da Escrivania Nr.

Podilymbus antarcticus vel podiceps, si sp. Dele af mindst tre Individer. Lobet er ganske som hos P. De andre Knogler synes efter Storrelse og efter deres Forskjel i Forai fra de tilsvarende hos Podiceps og Tachybaptes at svare godt til Lobet.

Tachybaptes dominicus. Et Lob noget stort. Et Laarben temmelig stort. Findested uvist. Flere ikke ganske smaa Afvigelser fra friske Knogler ere vist kun individuelle; to friske Skeletter ere heller ikke lidt forskjellige.

Desuden er der stor Ensformighed i Lemmeknoglernes Former. Et Laarben. Campos ; Vid. Kjobenliavn, , p.

E Musco Lundii. Rallus nigricans et aff. Knogler af en hel Del Individer. Knogler maaske af en anden Art. En enkelt Knogle.

En Overarm, omirent som de storste af de lige omtalte, men noget afvigende paafaldende stor condylus internus.

Porzana albicollis. Knogler af mange Individer. Ligner meget R. To Skinneben, to Lob. En Art, der ligner folgende, men er betydelig storre og bar lidt slankere Ben.

De bave noje samme Storrelse som hos Porphyrio parvus, men afvige lidt i Form. I Masse, vistnok den talrigste Fugl i Hulen.

Adskillige Knogler. Ojensynlig en af Egnens almindeligste Fugle. At Lund og Reinhardt aldrig have faaet den frisk, kommer vist af dens skjulte Levemaade.

Lobet er omirent saa stort som hos P. Del maa huskes, at der baves mangfoldige Lob og Albueben af Hulernes Art, visende ikke ringe individuelle Afvigelser.

Der er flere nulevende Arter af samme Gruppe, som nok knnde ventes ved Lagoa Santa. Storrelseforskjellen kunde tyde paa to Arter. Overarmen af Porphyrio parvus er meget afvigende.

Et Lob ligner paafaldende Lobet af Porphyriops melanops og afviger betydelig fra alle andre sammenlignede Arters.

Men det er en Del mindre 35 mod 42 — P. Fra Lobet af Porphyrio parvus er der meget stor Forskjel. Porphyrio martinicus?

Vanellus cayennensis et aff. I Form saa godt som ganske stemmende med Overarmen hos V. Overste Del af en Overarm, hojre ligesom foregaaende; ganske som den.

Knogler af Storrelse som hos V. Et Skinneben, nederste Ende; har Broen over extensor digitorum commuais noget svag ligner deri Himantopus brasiliensis, som dog er vel adskilt , men stemmer ellers godt.

Himantopus brasiliensis. Tringa maculata fere certe. Ereunetes pusillus fere certe. Actitis macularia er forskjellig nok.

Knogler af flere Individer. De fleste Knogler ere noget storre end hos et Exemplar af G. Tre Overarme og en Mellemhaand.

En Mellemhaand. Et Albueben ovre Del af en Totanus- eller Tringa-agtig Fugl, ubetydelig mindre end Albuebenet hos et Exemplar af Totanus melanoleucus og lidt afvigende derfra, muligvis dog kun individuelt.

Larus s. En Mellemhaand, uden den nederste Del; af en storre-Terne eller mindre Maage. Noget mindre end hos Rhynchops nigra, hvis Mellemhaand ogsaa har omtrent ganske samme Form.

Mange Knogler af en bel Del Individer. De allerfleste Stykker ere af unge Fugle, fra fuldt formede Knogler med ru Overflade til mere eller mindre ukjendelige, som blot efter Sandsynlighed kunne regnes hertil.

I mange Henseender er demie Art forskjellig fra Plegadis guarauna og Platalea leucerodius og ajaja. Ibis oxycerca er forst trusten langt borte.

Ibis coerulescens kunde efter sin ovrige Udbredelse snarere veilles fra demie Egn. Ardetta erythromelas et aff.

Lapa da Escrivania N r. Alle Stykker ere fra demie Hule. Til Sammenligning haves Knogler fra Skind af A.

Der er to Lob. Desuden er der et og andet af mindre Afvigelser fra A. Det mindste af de to jordfundne Lob er udviklet i samme Retning som Lobet hos A.

Et forste Led af venstre Bagtaa er lidt kortere end hos A. Af to Skinneben er det ene lidt mindre end hos A. To Halshvirvler af en ganske lille Hejre, meget mindre end Butorides striatus, ere vel sikkert af Ardetta.

Et Laarben af en lille bitte Hejre horer vel ogsaa hertil. Det er forholdsvis meget langt og spinkelt og i flere Henseender noget forskjelligt fra Laarbenet bos Butorides striatus.

Lapa da Lagoa do Snmidonro. En Stump af det overste af et Lob, noget rullet. Knogler af flere Individer, garnie og Unger. Catharistes airains og Cathartes aura knnne temmelig let skjelnes efter de fleste Knogler.

Nogle faa Ben, vist sammenhorende. To Lob, af en voxen og en ung Fugl. Knogler af en Form, der er meget storre end Gyparchus papa og maaske er en egen Art.

Tre Knogler, vist af en Fugl. En ovre Ende af en Oyerarm Cathartes aff. Meget storre end hos Gyparchus papa, men endnu meget mindre end hos Sarcorhamphus gryplius.

Hvad der kan ses af Form passer i det hele til Gyparchus papa; mon et er paafaldende, at llrystmusklens Senelinie kun har samme korteste Afstand fra Armons Inderside som hos papa.

Meget storre end hos Gyparchus papa, i lignende Forhold som den omtalte Overarm. Milne-Edwards Rech. Knogler, der passe til Gyparchus papa.

Dele af to Individer. Af det ene Andes adskillige Stykker de fleste : Cathartes aff. Alt stemmer med friske Knogler af en Gyparchus papa ; der er kun ganske srnaa Lapa do Tin.

Albuebenet er i et og alt som hos Cathartes og Calharistes ; Storrelsen er som hos en lille Catharistes atratus. Overarmen bar en tilsvarende Storrelse ; men skjont den i det allermeste passer til Cathartes og Catharistes, viser den enkelte Afvigelser fra dem og mest ogsaa fra Gyparchus og Sarcorhamphus , saa store som de sjelden forekomme indenfor mindre Grnpper.

Condylus extemus er betydelig mere ndstaaende og med sin Yderkant mindre fjernet fra Overarmens Bagside end hos Cathartes og Catharistes, men meget.

Den Fure, som adskiller condylus extemus fra den ydre Ledknude, er meget kortere ikke naaende saa langt ned , bredere og mindre skarpt udskaaren; dette er den mest paafaldende Forskjel fra alle de andre.

Indersiden af condylus interims er lidt bredere end hos C. I Formen af Det nederste af en Overarm ; det nederste af et Skinneben.

Langt storre end hos Ai. Formen er som hos Ai. Af Herpelotheres haves ingen Overarm og intet Skinneben til Sammenligning. Milvago chimachima.

Et Lob tilhorer demie Art, som nn er almindelig i Egnen. Et Lob, meget let at kjende fra Lobet hos M. To Skinneben, der ere ret godt bestemte.

Arten kjendes ikke som levende ved Lagoa Santa. Knogler af flore fndivider, mest yngre eller ganske nnge.

Alt lidt mindre end hos to friske Skeletter. Et Lob af en ganske ung Fugl, endnu en Del mindre. Et Par Overarme bestemte af Lund.

I Form er der ikke ringe indbyrdes Forskjel, men sikkert kun individuel. Falco femoralis fere certe. Dele af flere garnie og Unger. De friske Stykker ere af en stor Hun, og ingen af de jordfundne er fuldt saa stor; men ellers er Ligheden god nok, og mange Hunner ere ikke lidt mindre end hin.

I Storrelse er der temmelig stor indbyrdes Forskjel paa de hulefundne ; men Hunnen af F. Selv de allermindste Knogler ere lidt storre end de tilsvarende hos Hunnen af F.

Den kjendes ikke fra Lagoa Santa-Egnen, hvor begge de andre Arter leve. Hojre Laarben og venstre Skinneben. Elanus og Ictinia ere vidt forskjellige fra de foregaaende.

Nederste Ende af et Albueben. Kun den forste er kjendt fra Lagoa Santa. Mange Dole af et Individ og enkelte af et andet, s.

Alt stemmer meget noje med et Skelet af Buteo melanoleucus fra Chile. Buteo albicaudatus er mindre og afviger i adskilligt. Der er Laarben og Skinneben af to Individer, det ene lidt storre end det friske; de ovrige Sty kker have neje samme Storrelse som de friske Knogler.

En Overarm overste Del , neje passende til B. De ere lidt mindre end hos B. De afvige i mangfoldige llenseender. Buteo Asturina nattereri Lapa da Escrivania Nr.

En Overarm og et Skinneben. Et Spoleben. Et Skinneben af en meget ung Fugli. Een Knogle. Af individuel Forskjel er der nok.

Af adskillige Individer. Et Albueben, et Lob. En Overarm, et Skinneben. Brystben, Skulderblad, Laarben. Skulderblad, Overarm, Lob.

De andre Stykker have tilsvarende Sterrelse og tilsvarende Karakterer; de ere meget forskjellige fra Knogler af Glaucidium og Athene Speotyto.

Flere Knogler, snarest af to Individer. Otus mexicanus er vel adskilt af den baves to oploste Skeletter. Lapa la escrivania N r. Et Lob, uden overste Del.

En god Del storre end hos del Skelet, der omtaltes under foregaaende, og lidt afvigende. Noget storre end hos Otus mexicanus og betydelig afvigende.

Athene Speotyto cunicularia. To Laarben, en ovre og en nedre Del, noje passende til demie Art. Glaucidium ferox et aff.

Knogler af adskillige. De fleste Stykker ere lidt minclre end hos to friske Skeletter, dog kun ubetydelig. Knogler af flere ; tildels lidt storre end hos et friskt Skelet.

Et Stykke af det forreste af et Brystben ; noget stort og lidt afvigende; dog vist til denne Art. Columba plumbea. En Mellemhaand og et Stykke af en Hovedskal.

Zenaida maculata? Fire Overarme, en Del forskjellige i Storrelse ; alle mindre end hos Zenaida maculata, fra noget indtil meget.

Ligheden med denne Art er dog meget stor, og Forskjellen fra Peristera geqffroyi tydelig nok ; Overarmen af Geotrygon montana er meget afvigende.

Peristera geoffroyi. Peristera cinerea? Columbula campestris ; Ch. Allermindst to Arter, snarere tre, og maaske fire; men Fordelingen af Knoglerne til dem er uvis.

Til Sammenligning haves to Skeletter af Ch. Alle Knogler ere fra Lapa da Escrivania Nr. Columbula campestris. Overarme, Albueben, Spoleben, Lob nogle Stykker maaske til al.

Nogle faa Knogler. Fra nyeste Tici. Geotrygon montana. Vel adskilt fra Evgyptila ochroptera. Knogler af adskillige Individer.

Nogen indbyrdes Forskjel i Storrelse. En Overarm og et Lob. Form ganske som hos foregaaende Udspringet af extensor metacarpi radialis paa Overarmen ubetydelig mere udviklet og hojere oppe ; Storrelsen betydelig ringere.

Nederste Ende af en Overarm; Psittacus aff. Stemmer noje med den forst omtalte Overarm. Af en bel Del Individer.

Overarm lire , Mellemhaand to. Conurus aureus. Knogler af en bel Del Individer. To Overarme, et Albueben. Der er ikke bdt Forskjel paa Overarmene og tildels mellem dem og friske Knogler; men tre friske Skeletter afvige paa lignende Maade indbyrdes.

Ara maracana et aff. En Overarm nederste Ende , omtrent ganske som bos A. Et Albueben, en Mlle Smule afvigende, dog vist af samme Art.

Muligvis fra samme Hule ikke sikkert. Storrelse og almindelig Form sont bos A. Maaske ere Afvigelserne dog kun individuelle.

Extensor metacarpi radialis udspringer forholdsvis lidt lavere nede end hos A. Overarmen af Commis patagonus er vel adskilt fra alle de her omtalte Formers.

Lapa da E scrivania Nr. Laarbenet bos A. Flere Knogler af to Individer. Ganske ubetydelig mindre end A.

Lidt mere Forskjel, i Storrelse og Form, fra A. En Del Knogler, af mindst tre Fugle. Tildels nbetydelig storre end de lige omtalte og godt saa store som hos A.

Storrelsen er omtrent som bos de foregaaende, men der er enkelte Afvigelser i Form. Det er meget mulig en anden Art, f.

Det er ikke A. Albuebenet bar sin nedre Ledflades ydre Del mere udstaaende og rundbuet, og optil mere pludselig afsat mod Skaftet, end bos de andre Arter.

Til Sammenligning baves Podager nacunda, Chordeiles virginianus kun Overarm , Eleothreptus anomalus, Nyctidromus albicollis, Hydropsalis torqvata og Antrostomus rufus.

De hulefundne Knogler ere allermest Overarme. Derfor er det ikke sikkert, om Knoglerne ere ganske rigtig fordelte til de forskjellige Arter.

Eleothreptus anomalus. To Overarme, hojre og venstre, ganske lidt mindre end bos et friskt Skelet. Overarmen hos denne Art bar en ret paafaldende slank Form.

Nyctidromus albicollis. Flere Overarme, indbyrdes noget afvigende. En Hule ved Mocambo. En Overarm; Caprimulgus, i Lunds Katalog.

Ligheden med Nyctidromus cr ikke mindre ; men der kjendes ingen Nyctidromus af den Storrelse. Overarmen hos Antrostomus rufus er meget mindre og ellers en Del forskjellig.

Hydropsalis torqvata. Flere Overarme. Nyctidromus albicollis er en Del s terre og mere afvigende. Antrostomus, sp.

En bel Del Overarme. Af de smaa Antrostomus-Arter er A. Til Nr. Overste Ende af en venstre Mellemhaand. Fra nyeste Tid En venstre Mellemhaand, uden den overste Del.

Storrelsen synes derfor at passe til Der er nogle smaa Afvigelser i Form Ira N. Knogler af mange, nogle ganske unge. Fire Overarme: Cypselus aff.

Trogon aurantius. En Overarrn; Trogon aff. Betydelig mindre end bos Tr. Troyon sp. Findested ukjendt muligvis Lapa da Escrivania Nr. Nederste Del af et Skinneben, meget storre end bos Tr.

Afviger i Form lidt ira Skinnebenet hos Tr. Momotus Baryphthongus ruficapillus et aff. Et Albueben et Skinneben nederste Ende.

En Overarrn. Lapa do Marinho N r. Forskjellige Huler. To Albueben af to Individer. Adskillige Stykker.

Pyrrhococcyx cayanus. Sex Overarme, ligesom friske Exemplarer lidt afvigende indbyrdes. En Stump Mellemhaand. En Salpetfirhule ved Escrivania.

To Overarme, hojre og venstre. Knogler af flere hulivider. En Overann bestemt af Lund. Arten er let at kjende fra Malacoptila torqvata ei'ler sin Overann ; ligeledes efter mange andre Knogler.

Rhamphastus discolor vel sp. Et Albueben, nogel storre end bos Rh. Et Albueben, lidt mindre end hos Rh.

Godt adskilt fra Albuebenet af Pteroglossus aracari wiedii og Selenodira maculirostris. Rhamphastus toco. Et Albueben ovre Del og et Lob nedre Del.

Kun Lobet er bestemt ved Sammenligning med frisk Knogle af samme Art. Albuebenet bar en tilsvarende Storrelse. Chrysoptilus chlorozostus.

Et Laarben, ganske stemmende med demie Arts, og meget forskjelligt, i alt Fald i Storrelse, fra Laarbenet hos enhver af de andre Arter, der baves til Sammenligning.

Knogler af mange lndivider. En Overann. Der er mangfoldige indbyrdes Afvigelser. Der er altid god Forskjel fra Campophilus robustus, Dryocopus lineatus, Chrysoptilus chlorozostus og Celeus fiavescens.

Meget mindre end hos Dryocopus lineatus og Campophilus robustus. Til Sammenligning haves blot den nederste Halvdel af en frisk Overarm; og demie viser vel stor Lighed, storre end alle de andre Arter i Egnen, men der er ogsaa en ubetydelig Forskjel i Form maaske individuel , og den friske Knogle er noget mindre end den hulefundne.

Mange Arter. Knoglernes Form er her yderlig ens. En god Del Arter. Der haves meget lidt af friske Skeletter. Overarme af Pyriglena leucoptera og Formicivora rufatra er der ikke fundet noje Mage til mellem de mange hulefundne Knogler, som ere provede i den Henseende.

To smaa Overarme fra Lapa da Escrivania Nr. Fem Overarme, noje som friske. Desuden to lidt mindre Overarme med et Par ubetydelige Afvigelser.

Formen er meget let kjendelig mellem andre mesomyode Spurvefugle ; men af Grallaria-Gruppen baves netop ogsaa kun demie Art i friske Knogler.

Der haves kun faa friske Skeletter. Ingen af de mange nojere sammenlignede hulefundne Overarme passer ganske til Lochmias nematura, Synallaxis.

Picolaptes bivittatus. Et Skinneben ; stemmer i det hele meget noje med Skinnebenet af P. Forreste Ende af et Sknlderblad.

En Overarm, nederste Ende. Skinnebenet kan godt. Den er mindre end bos C. Foruden selve C. En bel Del. Individuel Forskjel er ikke ringe.

Overarm, Albueben, Mellembaand. Lidt storre end Hirundo rustica, og ellers ogsaa lidt forskjellig fra den. Lapa da Escri vania Nr.

Knogler af flore. Franyeste Tid. Knogler af flere. Der baves Overarm, Albueben, Laarben og Skinneben.

Maaske er der to Arter. Knoglerne ere omtrent som hos IL cyanoleuca og H. Tre Overarme, ubetydelig mindre end hos C.

En lignende. En Overarm, betydelig mindre end hos foregaaende. En lignende Overarm. Meget mindre end foregaaende.

Mange Overarme. Lapa da Lagoa do Snmidouro. Der er ingen gjennemgaaende Forskjel i Lemmernes Knogler hos disse Familier. Kun enkelte Former, der af en eller anden Grund ere lettere at kjende, kunne her bestemmes saa nogenlunde.

Cassicus Ostinops cristatus. Forreste Ende af et Skulderblad, noje som hos denne Art. Afviger en Del fra Skulderbladet af Cyanocorax.

Arter, hvis Knogler ere fundne friske i Hulerne. Crypturus tatanpa et forma aff. Rallus nigricans.

Falco sparverins. Geotrygon montana? Brotogerys xantboptera. Hydropsalis torqvata? Storrelse og Form passe til Ph. Om det er denne Art, kan ikke afgjores.

Ficus Campias maculifrons ; maaske af den lille P. Dictyopipo cancellatus Wgl. En Hovedskal. Troglodytes furvus. Tardas sp. Tanagra sayaca L.

Pyranga saira Spix. Noget afvigende fra Certhiola chloropyga Cab. Arrhemon flavirostris Sws. Land : Uddrag ved ham selv af en lille Afhandling, der efter bans eget Onske ikke blev trykt, i : Overs.

Nogle af de fossile Arter vise en paafaldende Overensstemmelse med nulevende, som Cypselus collaris, Anahates poliocephalus, Capito melanotis, Coccyzus cajanus, Perdix dentata, Crex minuta.

Som Hovedresultatet af disse Undersogelser uddrager Forfatteren, at alle de Love, der ere opstillede angaaende Forholdet.

Mangfoldigheden af Arter forekommer mig meget betydelig, deriblandt en Del af anselig Storrelse. Om Lapa da Escrivania Nr.

Den store Cathartes er maaske en Gyparchus jvfr. Wallace: The Geographical Distribution of Animais, , l, p. Som allerede omtalt af Alfr.

The Ibis, , p. Kjobenhavn, ,. Oversat i The Ibis, Det vises, ai to af de Knoglcr, hvorefter Lund havde opstillet sin store uddode Alectoride, tilhore Rhea.

Det omtales, at der i Hulerne findes en Gyparchus. Det siges, at der i Samlingen findes Knogler af ea Chauna eller Palamedea ; mea de Stykker, der bestemmes saaledes, ere Mellemhaaadsknogler af Chenalopex pugil.

Venstre Overarm, overste Del; bagfra. Samme ; ovenfra. Hojre Mellemhaand ; indenfra. Venstre Skinneben, nedre Del ; forfra.

Venstre Lob; forfra. Hojre Overarm, nedre Del; forfra. Catharistes atratus Hojre Overarm, nedre Del; forfra.

Alle Billederne ere i naturlig Storrelse. Tegningerne ere udforte af min Broder Cand. Herluf Winge, Assistent ved Universitetets zoologiske Museum.

Omridsene ere tegnede under camera clara. Reinhardt, et poursuivies sous les auspices de M. Voir J.

Kjobenhavn On en trouvera les noms p. Le Dendrocycna sp. Les formes plus remarquables Chenalopex pugil, Vanellus sp. La Lapa da Escrivania Nr.

Tels, par ex. Lund, passe la nuit dans les cavernes. Steenstrup 1. On trouvera, p. Feu M. Lütken, der har givet den frieste Adgaug til at bcnyttc Museets Samlinger.

Lepus brasiliensis L. Ilesperomys simplex n. Hesperomys molitor n. Ilesperomys tener n. Ilesperomys expulsus Lund. Sigmodon vulpinus Licht.

Habrothrix cursor n. Oxymycterus breviceps n. Oxymycterus talpinus Lund. Oxymycterus rufus Desm. Oxymycterus cosmodus n. Scapteromys labiosus n.

Scapteromys principalis Lund. Scapteromys fronto n. Calomys anoblepas n. Calomys longicaudatus Benn.

Calomys plebejus n. Calomys rex n. Calomys coronatus n. Calomys laticeps Lund. Rhipidomys mastacalis Lund? Nectomys sqvamipes Brants. Sphingurus insidiosus Licht.

Sphingurus magnus Lund. Sphingurus prehensilis L. Myopotamus castoroides Burrow. Dasyprocta aguti L. Coelogenys paca L.

Cavia flavidens Brandt. Cavia vates n. Cavia porcellus L. Hydrochoerus capivara L. Dactylomys amblyonyx Natt. Lasiuromys villosus Dev.?

Loncheres armatus Geoffr. Echinomys cajennensis Desm. Nelomys antricola Lund. Mesomys spinosus Desm. Carterodon sulcidens Lund.

Dicolpomys fossor n. Calomys laticeps. Rhipidomys mastacalis. Nectomys sqvamipes. Mus rattus L. Mus musculus L. Sphingurus insidiosus.

Sphingurus magnus. Myopotamus castoroides. Dasyprocta aguti. Coelogenys paca. Hydrochoerus capivara.

Hesperomys molitor. Sigmodon vulpinus. Habrothrix cursor. Habrothrix clivigenis. Habrothrix angustidens. Oxymycterus breviceps. Oxymycterus rufus.

Calomys longicaudatus. Calomys rex. Cavia flavidens. Lasiuromys villosus? Loncberes armatus.

Echinomys cajennensis. Lapa da Cerca Grande. Lepus brasiliensis. Cavia porcellus. Dactylomys amblyonyx. Nelomys antricola.

Mesomys spinosus. Hesperomys simplex. Ilesperomys tener. Habrothrix lasiurus. Oxymycterus talpinus. Oxymycterus cosmodus. Scapteromys labiosus.

Scapteromys principalis. Scapteromys fronto. Sphingurus prehensilis. Cavia vates. Loncheres armatus. Mesomys mordax.

Carterodon sulcidens. Dicolpomys fossor. Ilydrochoerus capivara. Shop The Store. Enter to win prizes like i9 Sports swag, a free season, or other fabulous prizes.

Enter to Win. Interested in opening an i9 Sports franchise? How much does it cost? How does it work? Get answers to these questions and more.

As the nation gradually reopens, we are excited to return to play and know you are too! But there is a natural cautiousness that we have all adopted after weeks of hunkering down in our.

The Game Plan. Pee Wees. Lisa G. Bill D. Romney H. Latest Videos. Special Offers. You Could Win! Franchise Info.

Adblocker deaktivieren. Alles ist ganz Ich Doof Bin Warum. Zu erwähnen ist noch die super kinderfreundlichkeit, hierfür 5 Sterne. Rez I. IIS. Toller Urlaub mit Freunden in einem wunderschönen Haus! Buy options.

5 comments on Spor90

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Nächste Seite »